آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي اولين و قديميترين مرکز ارائه دهنده همزمان صداي سالن و هدفون در بخش شنيداري

ارائه چنين خدمتي موجب افزايش ضريب موفقيت داوطلبان عزيز مي گردد
 
Publish Date:29 April 2018 12:34 - by: Admin     

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تامين رضايت هرچه بيشتر داوطلبان و افزايش ضريب موفقيت ايشان در تهران، همدان، اصفهان، دزفول، کرمانشاه و تبريز در بخش شنيداري علاوه بر صداي سالن اقدام به ارائه هدفون نموده است.


All right reserved by Islamic Azad University