آدرس جديد دفتر مرکزي آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي

تهران -بزرگراه شهيد ستاري-بعد از بزرگراه شهيد همت - خيابان مخبري - ابتداي ايران زمين شمالي - روبروي ديوان عدالت اداري -خيابان گاز - دانشکده مديريت تهران غرب 021- 44439181
 
Publish Date:28 October 2018 09:35 - by: Admin     

تهران -بزرگراه شهيد ستاري-بعد از بزرگراه شهيد همت - خيابان مخبري - ابتداي ايران زمين شمالي - روبروي ديوان عدالت اداري -خيابان گاز - دانشکده مديريت تهران غرب
021- 44439181

All right reserved by Islamic Azad University