آدرس جديد دفتر مرکزي آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي

تهران -بزرگراه شهيد ستاري-بعد از بزرگراه شهيد همت - خيابان مخبري - ابتداي ايران زمين شمالي - روبروي ديوان عدالت اداري -خيابان گاز - دانشکده مديريت تهران غرب 021- 44439185
 
Publish Date:13 May 2019 09:13 - by: Admin     

تهران -بزرگراه شهيد ستاري-بعد از بزرگراه شهيد همت - خيابان مخبري - ابتداي ايران زمين شمالي - روبروي ديوان عدالت اداري -خيابان گاز - دانشکده مديريت تهران غرب
021- 44439185

All right reserved by Islamic Azad University